کانال مشاوره پناهندگی و مهاجرت

کانال مشاوره پناهندگی و مهاجرت

این مجموعه، هیچ شخصی را نه تنها تشویق به پناهندگی نمیکند بلکه از اینکار منع میکند ولی براین باور است که دانش حقوقی مقدمه احقاق حق است
@rahahadi123456هادی
@azad24245
سایت:www.panahjoooyan.com
00989333271983ویزا
مجموعه در زمینه قاچاق هیچ فعالیتی ندارد

کانال مشاوره پناهندگی و مهاجرت