توضیحات درباره کانال مستر دیکو | Mr Dikoo :مستر دیکو | دکان آنلاین گناباد
🙋‍♂️ فروشگاه مستردیکو بهت کمک میکنه؛ خریدی خوب و بدون دغدغه، از گنابادیا داشته باشی.
🤷‍♂️ به زودی در جیب هر گنابادی!
🙆‍♂️با مستردیکو ؛ هیچ کار مکودر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.