توضیحات درباره کانال مسائل اجتماعی ایران :


✅ بررسی مسائل اجتماعی ایران در قالب ارائه مقالات
✅ ارائه مطالب اجتماعی
✅ مشاوره تحصیلی و پژوهشی
✅ مشاوره نرم افزار آمار spss


تاسیس ۹۶.۴.۱۳

آیدی کانال
@v_social_problems_of_iran

کانال مسائل اجتماعی ایراندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.