توضیحات درباره کانال مدیریت‌ || حسابداری :


مدیررسانه مدیریت و حسابداری:
فرهاد جعفری

هنرآموز حسابداری
مدرس دانشگاه
تحلیلگر بازار سرمایه
مدیر موسسه وزین ارقام هگمتان
عضو انجمن حسابداری ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایراندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.