کانال مجید مؤیدی -شاخص سبز-

کانال مجید مؤیدی -شاخص سبز-

تحلیل تکنیکال بورس با مجید مویدی
به همراه سیستم هوشمند راویار
www.signalebourse.com
تمام تحلیلها و مطالب نظر شخصی نویسنده است
کد شامد شما 1-1-68341-61-4-1 می باشد.
http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx shamadcode=1-1-68341-61-4-1

کانال مجید مؤیدی -شاخص سبز-