توضیحات درباره کانال مجتمع فنی تهران شعبه حافظ :


آموزشگاه برق و الکترونیک و کامپیوتر
021_66704410
www.mft.info/hafez
ارتباط با ادمین :
@mfthafezadmin

کانال مجتمع فنی تهران شعبه حافظدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.