توضیحات درباره کانال متناقض :


‌پست‌های این کانال کاملا مودی هستن و هیچ موضوع خاصی ندارن! ‌

جهت خالی کردن دق و دلی‌هاتون و یا هر حرف دیگه‌ای 👇🏻💌
tg://resolve?domain=BiChatBot start=sc-12782-QtKPAizدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.