توضیحات درباره کانال ماشین ها🔹Cars :


اطلاعاتی درباره ی تاریخ و اکنون ماشین ها و نظرسنجی آنها

@cars_r

رباط ما
@Cars22bot

گروه
tg://resolve?domain=joinchat/0fyq1qlmCK1jZGI0در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.