توضیحات درباره کانال لذت بندگی :


شکر نعمت نعمتت افزون کند ..کفر نعمت از کفت بیرون کند

لینک کانال 👇
tg://resolve?domain=joinchat/AAAAAE5RjX2y06iBf37hRQدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.