توضیحات درباره کانال قران و امام حسین ع :


مطالب کانال بیشتر در ارتباط با سخنان و خطبه ها و سیره و اخلاق امام حسین ع با قران است

کانال قران و امام حسین ع

tg://resolve?domain=qoranvamamhoosein

تبلیغات:
@Rashidiirshدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.