توضیحات درباره کانال قالب سیلیکونی طاها :


فروشگاه قالبهای وارداتی
دستساز
انواع رنگ
خرجکار

وابزار موردنیازکاربارزین
جهت سفارش کدقالب موردنظر به آیدی زیر بفرستی

@Ranjjbar72

لینک کانال
http:t.me/saze_reziniدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.