توضیحات درباره کانال فََــ💔َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــریّّـاد بـی صـــ💔َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــدّّا :


به یاد آرزوهایی که میمیرن سکوتی میکنم سنگین ترازفریاد….💔

کانال فََــ💔َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــریّّـاد بـی صـــ💔َِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـــدّّادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.