توضیحات درباره کانال عشق یعنی…….💕 :


🔹متن خوب حرف❤همه ماست🔹
مدیریت =علی اصغردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.