توضیحات درباره کانال عرضه اولیه و آموزش بورس :


زکات علم نشر آن است.
امام علی (ع)سهم های معرفی شده در کانال پیشنهاد بوده و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد.


@arzeavalie1ttدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.