کانال عربی فصیح با المعلم

کمکت می کنم زبان عربی رو خیلی روان و با تلفظ صحیح به کمک فیلم ها یاد بگیری و بتونی مکالمه کنی

موضوعات روزمره ، نظامی ، طبیعت ، اقتصادی
سیاسی ، آکادمی و…سوالی ، امری داشتی در خدمتم
در اسرع وقت هم جواب میدم 👇

@Hussein_Marakhe

ورود به کانال
تبلیغ کانال