توضیحات درباره کانال عاشقانه :


معرفی رمان
متن عاشقانه
موزیک
عکس
جملات بزرگاندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.