توضیحات درباره کانال عاشقانه های من و تو :


مجازےدنیاےزیباییست💖

همدیگرراندیده ایم💖

اماباصمیمیت رفتارمیکنیم💖

صداےهمدیگررانشنیده ایم،‌ولی از💖

حال هم خبرداریم .درصورت آفلاین💖

بودن نگران هم میشویم🌷

کاش دنیاےواقعی اینگونه بود..!🌷در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.