توضیحات درباره کانال طنز نکو :


وقتی مسایل منفی خود را، به شکل طنز تعریف می کنیم یعنی در مرحله آشتی با سایه قرار گرفته آیم. در چنین شرایطی، یک مرحله به شناخت نزدیک شده آیم.طنز ___حکایت ____شعر ____موسیقی

کانال طنز نکودر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.