کانال صفرتاصدکشاورزی💯لینک گروه صفرتاصدکشاورزی؛
https://t.me/+SQcpOhMKayMkjCRs
تعرفه ها؛
https://t.me/agriengineer_tarefe
ارسال نظرات ،انتقادات ،پیشنهادات
@agriengineerbot

ادمین تبلیغ،تبادل👇
@shmazaheri1297

ورود به کانال
تبلیغ کانال