کانال شیمی فلسفی فانتزی

کانال شیمی فلسفی فانتزی

دانشگاههای جهان کتابهای درسی بسیاری دارند اما جای کتاب شیمی از دیدگاهی فلسفی و با نگرشی فانتزی همچنان خالیست.

✍ م. انتشاری
شیمیست فلسفی فانتزی

Admin: @M_Enteshari


شیمی فلسفی فانتزی تنها یک کانال نیست،
بلکه بزرگترین بانک کتاب شیمی کشور است.

کانال شیمی فلسفی فانتزی