توضیحات درباره کانال شهرڪ ولیعصـ❤ـر، محلہ مهربونے :


اخبار و موضوعات مرتبط با محله شهرک ولی عصر تهران (منطقه ١٨) و
موضوعات متنوع.

🔶ارتباط با ادمین برای ارسال مطلب و سوژه
@valiasri
++
🔶شرایط تبلیغات در کانال شهرک ولیعصر
@tablig_valiasr

++
🔶کانال تبلیغاتی بلندگو (مجانی)
@bolandgo18

کانال شهرڪ ولیعصـ❤ـر، محلہ مهربونےدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.