توضیحات درباره کانال شناخت کشورها :


Expedia 2019 Knowing the countries

تحصیل رایگان در اروپا

کورس زبان انگلیسی ، فرانسه ، سوئدی

معرفی کشورهای های جهان

روش مهاجرت به کانادا و استرالیا و اروپا

بورسیه ها و فاند 2019

اددمین : @siavash2871370

کانال شناخت کشورهادر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.