توضیحات درباره کانال شلغم شو :


شلغم شو – تولید کننده ویدیوهای طنز حرفه ای
ارتباط با ادمین :
@Rexus_admin

کانال شلغم شودر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.