کانال شعرِ اتفاقی

این جا شعرها،اتفاقی انتخاب و گذاشته می شوند

اما دوستِ من، تو اتفاقی اینجا نیستی!

✨🕊️

ورود به کانال
تبلیغ کانال