توضیحات درباره کانال شریعت نامه :


💠 Shariatnameh.ir
🔵اولین نشریه سیاسی – فرهنگی گناباد و بجستان
🔷انعکاس مستقیم صدای مردم
🔷تنها نشریه منتقد و مستقل

آی دی ادمین:

@gonabadbajestan

کانال شریعت نامهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.