توضیحات درباره کانال شبکه آموزشی برنامه شاد :


تازه ترین اخبار نرم افزار شاد ،فوق انگیزشی و رازهای جذب ،آموزش نرم افزارهای کاربردی مدارس ،هدایت تحصیلی نوین و برنامه های آموزشی شبکه های تلویزیونی را در این گروه ببینید .مدیر گروه :ع. زیبائیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.