توضیحات درباره کانال شادزی♡︎ :


شادی نمایشی از سپاسگذاری در برابر خالق یکتاست😌
پس شاد باش و شاد زندگی کن 😃
شاد زیستن انتخاب است نه اتفاق!☻︎

کانال انگیزشی📝
لفت ندین میوت کنین🚫در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.