توضیحات درباره کانال سینمای ۱۴۰۰ :


فیلم،بیوگرافی وانیمیشندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.