توضیحات درباره کانال سهراب سپهری :


آفتابی لبِ درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد… . . . . .Admin: @sohrab_se

کانال سهراب سپهریدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.