توضیحات درباره کانال سهام پر پتانسیل بورس :


*بررسی سهم های مستعد رشد 1. تکنیکال و بنیادی 2. تجدید ارزیابی دارایی ها 3. حجم و قدرت نقدینگی آرزوی بهترین سودها عضویت در VIP: @omidtiz

کانال سهام پر پتانسیل بورسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.