توضیحات درباره کانال سهام پرسپولیس و استقلال :


🔴گروه سهامداران پرسپولیس و استقلال🔵
🔴آخرین اخبار هر دو سهم🔵

بی احترامی و کل کل = بلاک و اخراج از گروهدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.