توضیحات درباره کانال سرگذشت گرگزاده🐺 :


رمان فانتزی سرگذشت گرگزاده
نویسنده: اروند خراسانی
گروه رمان @GORGZADEHAدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.