توضیحات درباره کانال زیست ٬نکته ٬ تست٬ کنکور :


مرکز برگزاری آزمون آنلاین:http://test.azonline.ir
کانال تخصصی زیست یازدهم:@azonline2
کانال تخصصی زیست دهم : @azonline1
آدرس سایت : www.azonline.ir
@azonline_admin :ارتباط با آدمین
کانال تخصصی زیست شناسی : محمد ماهفروزیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.