توضیحات درباره کانال زَرهنر💎💛 :


••💎 بـِسْمِ اللّه الـٓرحمنِ رَحـیْـم 💎••

به کانال زرهنر خوش اومدی😍

کانال بدون تب است عشق کنید🤗

آدمین تبلیغات👇

@Rahaaaaa6

کانال زَرهنر💎💛در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.