توضیحات درباره کانال رپ فارس :


ما در این کانال اهنگ رپ فارس همراه با متن رو می زاریم
چالش هایی هم خواهیم داشتدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.