توضیحات درباره کانال رمان مرا به توبه راهی نیست ( ساقی شب ) :


ژانر:عاشقانه-اربابی-مذهبی.
عاشقانه ای زیبا و متفاوت .
اولین نوشته مهناز 2005 … با پایانی شیرین تر از عسل .
پارت گذاری : روز های زوجدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.