توضیحات درباره کانال رسول ترزم پور :


سلب مسئولیت:مسئولیت خریدوفروش بعهده خریدارمیباشد تمامی مطالب نظر شخصی میباشد، با بررسی خودتان خرید و فروش کنینتبلیغات @ads_TpBoursرزومه و کارنامه vip 👇@log_vip_Tpکد شامد: 1-0-61-721370-1-1

کانال رسول ترزم پوردر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.