توضیحات درباره کانال راهی به سوی الله :
ای مؤمنان! اگر خدا را یاری کنید، خدا هم شما را یاری می کند و

گام هایتان را محکم و استوار می سازد؛

سوره محمد: آیه7

اسپانسر کانال مان خداست

بر او توکل می کنیم

که او صاحب عرش بزرگ و گرامیستدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.