توضیحات درباره کانال دیوار کرمان🎉🎈 :


به نام خدا


.
دوستان وکاربران جویای کار،تبلیغ کانال انجام نشده
.


.ولی اگهی ها به روز هستند هرکس موند به نفعش
. هرکس هم لفت داد شرش کم
.


..آیدی مدیر”

@Neda_Kermanifarدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.