توضیحات درباره کانال دیوار لردگان.چت لردگان.اخبار لردگان :


رسول قنبری میلاسی موسس و بنیانگذار گروهها و کانالهای تلگرامی چهارمحال و بختیاری
دیوار چهارمحال
@divarlordegan

اخبار چهارمحال
@akhbarckarmahal

مشاهده تبلیغات
@tabligh_arzaniدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.