کانال دیده بانی خبر استان یزد

کانال دیده بانی خبر استان یزد

کانال دیده بانی خبر استان یزد
خبر، نظر، نقد و مدیا

اخباروتصاویر خودتان را برای انتشار بفرستید
@yazdclick

زیرمجموعه سایت یزدی نیوز
بامجوز وزارت ارشاد

برای تبلیغات به کانال زیر بروید
@yazdraport_adv

شامد:
1-1-1367-61-0-10

کانال دیده بانی خبر استان یزد