توضیحات درباره کانال دکــوپاژ و پرداخـتـــ کاری زارع🎨 :


وسایلـ خــود را شیکــ و جذابــ کنیــد😍
و دوسـتانـ و اشنایانـ خــود را با لینــک ورود دعــوت کنــید
ایدی جهت سفارش و راهنمایی 👇
@Zare_decoupageدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.