توضیحات درباره کانال دکتر دی :


«هولدینگ دارویی دی»
.
رسانه دیجیتال پزشکی-دارویی💊🩺
.
.
حال ِخوب؛با دکتر دیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.