توضیحات درباره کانال دنیای پروژه :


🔰 اشتغال، انجام پروژه ، آموزش ، رفع اشکال
✅ثبت آگهی⬇️
@donyayeprojectbot

ایدی مدیران کانال دنیای پروژه⬇️
@DevJahanSupport
@SudoJahan

تعرفه های تبلیغات کانال دنیای پروژه⬇️
@projectworldrulesدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.