توضیحات درباره کانال دنیای لباس :


آموزش رایگان خیاطی نیوتکنیک20 دقیقه ای، مولر از پایه، بچگانه

ادمین تبادل و تبلیغات

کانال دنیای لباسدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.