توضیحات درباره کانال داستان های شاهنامه فردوسی :


در این کانال داستان های شاهنامه فردوسی به نثر بیان می شود.
http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx shamadcode=1-1-69362-61-2-1

کانال داستان های شاهنامه فردوسیدر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.