توضیحات درباره کانال خلاقیت خودشناسی ( متمرکز) :


رویارویی آبنبات چوبی های خلاق کائنات مقرب طرفی
گرانش ماوراء الطبیعه موج روان ما طرفی


روانشناسی✓ پزشکی✓ انگیزشی✓تیکه کتاب…✓
اجتماعی/ فرهنگی✓ موزیک بی‌کلام / External sedativ
از همراهی شما نهایت تشکر و قدردانی را می نماییم.در صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.