توضیحات درباره کانال خرید و فروش موتور سنگین :


mehrdad :09111547209
@mehrdad_darvish95
☝☝☝
سفارشات

💯 آگهی موتور :👈5000تومن 💯

♨آگهی شما از کانال پاک نمیشود♨

هزینه تبلیغات
1-ساعتی3000
2-” پر بازدید5000

3-پست آخر شب تا صبح30000
4-پست آخر شب تا صبح 20000
آی دی ادمین:
@mrbhry1364

کانال خرید و فروش موتور سنگیندر صورت مشاهده کانال مغایر با قوانین ، نام و آیدی آن را به iranichcom@gmail.com ایمیل نمایید.