کانال خدماتی مهاجرتی روسیه

انجام امور و خدمات مهاجرت به روسیه
✅ویزا توریستی
✅پذیرش دانشگاه
✅اخذ اقامت کاری
✅اخذ شهروندی روسیه

ورود به کانال
تبلیغ کانال