کانال خبرنامه داروخانه ها (حاجی زاده)

کانال خبرنامه داروخانه ها (حاجی زاده)

مدیر مجموعه استاد سعید حاجی‌زاده

۰۹۱۴۴۱۳۵۷۳۸
۰۹۱۲۱۷۹۹۴۶۴
۰۹۱۲۱۵۰۸۲۰۹
۰۰۹۰۵۳۰۱۷۵۰۴۹۵

مشاورین:
مهندس محمدزاده
دکتر علوی
مهندس صفریان
مهندس شاه حسینی

وکیل پایه یک موسسه آقای خجسته:
۰۹۱۲۴۱۱۷۱۳۰

تلفن دفتر:
۰۲۱۷۷۷۱۹۹۵۴

کانال خبرنامه داروخانه ها (حاجی زاده)